वकिल डेनमार्क मा. सबै वकिल अनलाइन


को पुन विदेशी योगदान - नागरिक सेवा सुधार


तपाईं खोज गर्न सक्छन्

तपाईं एक निर्णय मा बच्चा वा देखि एक देश जो को कुनै एउटै अधिवेशनमा मा योगदान गरेर डेनमार्कयोगदान हुन सक्छ लगाइन्छ र बरामद डेनमार्क मा जुन मा. तपाईं लागू गर्नुपर्छ सबै अन्य विषयहरूमा सम्बन्धित संग्रह र पुन विदेशी ø मा सुरु को राज्य प्रशासन । तपाईं छ भने एक विदेशी निर्णय मा बच्चा वा देखि छ जो एक देश. पार्टी नै अधिवेशनमा मा योगदान गरेर डेनमार्क. योगदान हुन सक्छ लगाइन्छ र बरामद डेनमार्क मा. बरु. राज्य प्रशासन को स्थापना मा एक डैनीश योगदान छ ।.